24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- کمیته علمی
اعضاء کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
دکتر محمد رضا قاسمی (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)                                          دکتر علی کنعانیان (دانشگاه تهران)
دکتر جلیل قلمقاش (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)                                                  دکتر عطا شاکری (دانشگاه خوارزمی)
دکتر منصور قربانی (دانشگاه شهید بهشتی)                                                                                                        دکتر محمد نخعی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر بهمن سلیمانی (پژوهشگاه صنعت نفت)                                                                                                       دکتر حسین هاشمی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر جعفر عمرانی (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)                                                     دکتر علی اصغر سپاهی گرو (دانشگاه همدان)
دکتر علی معلمی (شرکت ملی نفت ایران)                                                                                                                 دکتر مجتبی نوری (شرکت ملی منابع آب ایران)
دکتر مجید قادری (دانشگاه تربیت مدرس)                                                                                                           دکتر حسین پیرخراطی (دانشگاه ارومیه)
دکتر محمد حسین آدابی (دانشگاه شهید بهشتی)                                                                                              دکتر بیژن بیراوند (پژوهشگاه صنعت نفت)
دکتر مجید هاشمی تنگستانی (دانشگاه شیراز)                                                                                                   دکتر حسین رحیم­ پور بناب (دانشگاه تهران)
دکتر حسین عزیزی (دانشگاه کردستان)                                                                                                                 دکتر محمد حسین زرین کوب (دانشگاه بیرجند)
دکتر حسین وزیری مقدم (دانشگاه اصفهان)                                                                                                        دکتر عزیزالله طاهری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر جهانبخش دانشیان (دانشگاه خوارزمی)                                                                                                       دکتر محمد داستانپور (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر احمد حاجی نژاد (دانشگاه تهران)                                                                                                                     دکتر امیر علی طباخ شعبانی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر حافظی مقدس (دانشگاه فردوسی مشهد)                                                                                                  دکتر سجاد عباسی (دانشگاه شیراز)
دکتر عبدالرضا واعظی هیر (دانشگاه تبریز)                                                                                                           دکتر میثم رستگاری مهر (دانشگاه خوارزمی)
دکتر بهرام علیزاده (دانشگاه اهواز)
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.58.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب