24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- افراد
افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
دبیر کنفرانس: دکتر محمود فاطمی عقدا
دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهزاد مهرابی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مجید قاسمی سیانی
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.54.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب