24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
برگزار کنندگان:  دانشگاه خوارزمی (واحد تهران)
                                    
  انجمن زمین شناسی ایران
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.61.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب